Den svenska arbetsrätten

Två händelser eller snarare processer har präglat svensk arbetsrätt mer än något annat. Dessa två är industrialiseringen som skedde tidigt under 1800-talet. Under denna tid gick medborgare från självhushållning på eget jordbruk till att vara anställd på mindre och större företag som ägnade sig åt tillverkningsindustri. Sedan gick även svenska arbetare med i fackliga organisationer (det som vi idag ser i paraplyorganisationen för alla svenska arbetstagares olika fack) under de senare delarna av samma århundrade. Tidigare spår av arbetsrätten finns ända tillbaka till 1700-talet, enligt information som är nedtecknade för de s.k. skråväsendena.

Utmärkande för både den moderna och den tidiga arbetsrätten är att dess huvudsyfte är att ta tillvara arbetstagarens intressen i förhållande till en större och mäktigare arbetsgivare. Även om arbetsrätten till största del historiskt sett har kontrollerat hur och när man får avskeda en arbetstagare så finns det fler områden där arbetsrätten reglerar andra förhållanden och tillvägagångssätt på arbetsmarknaden. En grov genomgång av dessa områden följer här nedan. Eller så kan du Klicka Här för att få mer information.

Områdena inom svensk arbetsrätt.

En indelning av svensk arbetsrätt brukar ge främst fem huvudområden, vilket gås igenom nedanför:

1. Kollektiv arbetsrätt:
Här avser man att reglera vilka verktyg arbetsmarknadens parter får ta till emot varandra gällande förhandlingar. Exempelvis regleras vilka yrken som ej får gå ut i strejk då det kan innebära samhällsfara (ex. läkare eller poliser).
2. Arbetstagarinflytande:
Här tillgodoses arbetstagares inflytande på den egna arbetsplatsen. Exempelvis står här att ett företag med mer än 25 anställda ska ha minst två styrelserepresentanter från arbetstagarorganisationen.
3. Arbetsmiljörätt:
Här beskrivs vilken typ av miljö en arbetstagare får vistas i och vilken typ av miljö som anses vara alltför skadlig och därmed ej är laglig.
4. Arbetsmarknadsreglering:
Här beskrivs hur stöd till arbetslösa ska genomföras och vilka ersättningar en arbetstagare har rätt till vid avslutande av en anställning.
5. Anställningsförhållandet:
Här kontrolleras när och under vilka former ett avsked ska och får ske. Under denna rubrik hittar vi den kända lagen om anställningsskydd, LAS (vanligen sammanfattad som sist in, först ut).